Všeobecne obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Lummas s.r.o. pre internetovú stránku https://www.viac.sk
Spoločnosť Lummas s.r.o., so sídlom: Orgovánová 3280/9, 960 01 Zvolen, IČO: 44 502 338, DIČ: 2022729709, IČ DPH: SK2022729709, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka č.: 15677/S, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky https://www.viac.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky internetovej stránky https://www.viac.sk.

Článok I

Vymedzenie základných pojmov a úvodné ustanovenia
Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Produkte uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:
 1. E-Objednavka je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi o zakúpení daného Produktu, pričom E-Objednavka môže byť Poskytovateľovi preukázaná v elektronickej podobe.
 2. Elektronický obsah sú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty.
 3. Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná Produkt na Stránke.
 4. Kredit je suma v elektronickej podobe, ktorú si Klient kúpi od Sprostredkovateľa za účelom kúpy Produktu na Stránke.
 5. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na Stránke medzi Sprostredkovateľom ktorý v tomto vzťahu vystupuje ako predávajúci a Klientom ako kupujúcim predmetom ktorej je kúpa Kreditu.
 6. Minimálny Kredit je suma v elektronickej podobe v hodnote 5,- EUR, ktorú si Klient za účelom využitia jednej z Ponuky Produktov je povinný zakúpiť po Registrácii Klienta.
 7. Online manažment Klienta je služba ktorou Klient hradí poplatok vyplývajúci z E-Objednavky priamo Sprostredkovateľovi.
 8. PIN znamená potvrdzujúci elektronický PIN s významom bližšie špecifikovaným v článku IV týchto VOP.
 9. Platobný program, sú zmluvne dojednané platobné podmienky medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom.
 10. Plnenie je termín realizácie Produktu (charakteru služby).
 11. Ponuka je časovo obmedzená inzertná ponuka Produktu uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis Produktu, cenu v  Kreditoch Produktu, dátum a čas počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou vrátane Kreditov za Produkt, storno podmienky, termín Produktu (v prípade ak je ním služba), podmienky použitia Produktu, zľava použitá na Produkt.
 12. Poskytovateľ je osoba, ktorá predáva konkrétny Produkt ponúkaný na Stránke.
 13. Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja Produktu.
 14. Produkt je tovar alebo služba Poskytovateľa poskytovaná Klientovi prostredníctvom Stránky.
 15. Registrácia Klienta je rozhodnutie Klienta registrovať sa na Stránke vyplnením všetkých potrebných údajov (meno a priezvisko, adresa, emailová adresa, heslo, mobilné číslo) k vyhotoveniu registračného profilu v Účte. Pre správne fungovanie Účtu Klienta na Stránke je potrebné vyplniť profil Klienta najmä v časti osobné údaje (meno a priezvisko, adresa, heslo, PIN), emailová adresa a mobilné telefónne číslo. Registráciou Klienta sa zároveň rozumie prejavenie vôle Klienta o využívanie Produktov prostredníctvom Stránky. Registráciou Klienta sa rozumie aj využitie užívateľského konta Facebook a v danom prípade nie je potrebné na Stránke vyplniť Registráciu Klienta pri zriaďovaní Účtu.
 16. Sprostredkovateľ je spoločnosť Lummas s.r.o., Orgovánová 3280/9, 960 01 Zvolen, IČO: 44 502 338, DIČ: 2022729709, IČ DPH: SK2022729709, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka č.: 15677/S. Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj Produktu zo strany Poskytovateľa Klientovi na Stránke.
 17. Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa https://www.viac.sk.
 18. Strany sú Sprostredkovateľ a Klient.
 19. Účet je účet Klienta zriadený a aktívny na Stránke po zaregistrovaní Klienta.
 20. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri sprostredkovaní predaja Produktu prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Klienta, popr. Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.
 21. Zmluva je zmluva uzatvorená na Stránke medzi Klientom a Poskytovateľom sprostredkovaná Sprostredkovateľom.
Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku https://www.viac.sk a umožňuje Poskytovateľovi, aby poskytoval svoje Produkty prostredníctvom tejto Stránky. Sprostredkovateľ má s konkrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na základe ktorého Sprostredkovateľ umožňuje Poskytovateľovi aby mal príležitosť prostredníctvom Stránky uzatvárať s Klientmi Zmluvy a Poskytovateľ akceptuje poskytnutie Produktu prostredníctvom Stránky. Poskytovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať Klientmi predložené E-Objednavky, ktoré sú vierohodným dokladom o objednaní daného Produktu.
Sprostredkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov uzatváranými medzi Klientom a Poskytovateľom. Poskytovateľ je v Ponuke vždy presne identifikovaný uvedením jeho identifikačných znakov (obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, kontaktné telefónne číslo a email). Sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie povinností medzi Klientom a Poskytovateľom, ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Klientovi na základe alebo v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi Klientom a Poskytovateľom.
Pri kúpe Kreditu Klientom dochádza na Stránke k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Sprostredkovateľom, ktorý v tomto vzťahu vystupuje ako predávajúci, a Klientom ako kupujúcim. Po zadaní žiadosti o kúpu Kreditu Klient zároveň potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na Kúpnu zmluvu uzatvorenú na Stránke, ktorú prevádzkuje Sprostredkovateľ, a na všetky vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii Kreditov. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy o kúpe Kreditu.
Platobné operácie za účelom úhrady ceny Produktu sa realizujú úhradou Kreditu medzi Klientom a Poskytovateľom prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý je na základe Zmluvy s Poskytovateľom na to oprávnený.
Ďalej, Klient môže v objednávkach, ktoré to umožňujú uhrádzať Online Manažment Klienta prostredníctvom Kreditu z E-Objednavky priamo Sprostredkovateľovi.
Pre využívanie Stránky musí koncové zariadenie Klienta/záujemcu spĺňať nasledovné požiadavky: pripojenie k internetu podporujúcemu prenos datových protokolov IP, HTTP, HTTPS, internetový prehliadač, ktorý podporuje HTML5, CSS3 a JavaScript, minimálne rozlíšenie CSS 320x560px, aktivovanú podporu cookies, aktivovanú podporu vyskakovacích okien, operačný systém a aktívnu e-mailovú adresu.
Klient, ako aj akákoľvek iná osoba je povinná používať Stránku v súlade s jej účelom a VOP, ako aj v súlade s dobrými mravmi a právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky a zároveň je povinný sa zdržať činností, ktoré môžu narušiť jej správne fungovanie. Klient, ako aj akákoľvek iná osoba nesmie najmä:
 1. poškodzovať dobrú povesť spoločnosti Lummas s.r.o. ani práva tretích osôb,
 2. narúšať používanie Stránky (https://www.viac.sk), vrátane bránenia používania tejto Stránky iným Klientom, záujemcom,
 3. zasahovať do obsahu, bezpečnosti alebo technickej povahy Stránky,
 4. vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Klienta,
 5. posielať na Stránku vírusy ani akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy,
 6. pokúšať sa vniknúť do dát s obsahom o iných Klientoch,
 7. pokúšať sa vniknúť do databázy Stránky,
 8. využívať Stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ.
Klient je plne zodpovedný za všetky úkony, ktoré vykoná na Stránke. Klient je povinný bez zbytočného odkladu informovať Sprostredkovateľa o akomkoľvek podozrení na zneužitie jeho údajov treťou osobou.
Sprostredkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol Klientovi/záujemcovi priamo alebo nepriamo v dôsledku (i) prerušenia fungovania Stránky, (ii) neoprávneného zásahu Klienta alebo akýchkoľvek tretích osôb do Stránky, prípadne do PIN, (iii) nezlučiteľnosti Stránky s koncových hardvérom alebo softvérom Klienta/záujemcu alebo pripojením k internetu, (iv) technických problémov, vrátane chýb a zlyhania pripojenia Stránky.
Klient odoslaním E-Objednavky Sprostredkovateľovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky zmluvné vzťahy uzavreté na Stránke na základe ktorej Poskytovateľ dodá Produkt prezentovaný na predmetnej Stránke a na všetky vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom, vzniknuté najmä pri uzatváraní zmluvného vzťahu prostredníctvom Sprostredkovateľa a reklamácii Produktu. Klient odoslaním E-Objednavky Sprostredkovateľovi dáva súhlas na spracovanie osobných údajov (bližšie pozri PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIE COOKIES). V prípade, že Klient a Poskytovateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia danej zmluvy uprednostnené pred VOP a Sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takto dohodnutej zmluvy medzi zúčastnenými stranami.
Klient sa, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto VOP používania, zaväzuje, že: (i) nebude používať Stránku, pokiaľ by jeho použitím zo strany Klienta došlo k porušeniu právnych predpisov; (ii) pokiaľ má menej než 18 rokov, nebude používať také Produkty, u ktorých je podmienkou pre užívanie minimálny vek 18 rokov, pričom takéto Ponuky upozorňujú na požiadavku minimálneho veku 18 rokov.
Kontaktné údaje Sprostredkovateľa:
email: podpora@viac.sk
telefón: +421901 77 60 77
poštová adresa: Lummas s.r.o., Orgovánová 3280/9, 960 01 Zvolen

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2626192189/1100
IBAN: SK7511000000002626192189
SWIFT : TATRSKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č.: 048/4124 693

Článok II

Objednávka
 1. Poskytovateľ zverejňuje na Stránke v určitých časových intervaloch (denných alebo iných intervaloch) Ponuky. Pri určitých typoch Ponúk si Klient môže vybrať dostupný termín danej Ponuky. Klient berie na vedomie, že s objednaním Produktu je spojená povinnosť zaplatiť kúpnu cenu Produktu uvedenú na Stránke v Ponuke.
 2. Ponuka je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti objednania Produktu je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom a Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktívnosť Ponuky, t.j. vznik záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z Produktu, nie je limitovaná počtom Klientov, ktorí si Produkt z tej ktorej Ponuky zakúpia, ak nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Trvanie Ponuky Sprostredkovateľ nevie svojvoľne ovplyvniť.
 3. Každý Klient si môže objednať ľubovoľný počet Produktov, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Produkt je možné využiť iba jednorazovo, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
 4. Objednávka Produktu sa realizuje prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou.
 5. Produkt sa uhrádza prostredníctvom Kreditov, cena za Produkt je uvedená v Kreditoch (v prípade, že hodnota Produktu je väčšia ako hodnota Kreditu na Účte Klienta, Klient je povinný si dokúpiť Kredit aspoň do výšky, ktorá pri súčte s Kreditom na Účte Klienta sa bude rovnať hodnote daného Produktu).
 6. Objednávka Kreditu je návrhom na uzavretie zmluvy na kúpu Kreditu (Kúpnej zmluvy), ktorá je uzatváraná medzi Klientom a Sprostredkovateľom prostredníctvom Stránky.
 7. Objednávka Produktu je návrhom na uzavretie zmluvy na kúpu Produktu (Zmluvy), ktorá je uzatváraná medzi Klientom a Poskytovateľom prostredníctvom Stránky.
 8. Po vyplnení registračného formulára (pri nezaregistrovaných Klientoch) alebo po vyplnení prihlasovacieho formulára na Stránke (pri Klientoch, ktorí majú zriadený Účet) Klient objednáva kúpu Produktu a:
  1. Objednávka na kúpu Produktu sa stáva záväznou až momentom potvrdenia objednávky stlačením tlačítka Záväzná objednávka  postupom uvedeným na Stránke; Klient má právo objednať Produkt do ukončenia Ponuky alebo do jej vypredania.
  2. Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase E-Objednavky ako aj s podmienkami Ponuky, akceptuje ich a zaväzuje sa nimi riadiť.
 9. Po dokončení objednávky príde Klientovi a Poskytovateľovi informačná SMS a emailová správa o E-Objednavke na registračné mobilné číslo a registračnú emailovú adresu. Poskytovateľ má možnosť v nastaveniach účtu pre svoje účely zablokovať prijímanie takýchto informačných SMS o vykonanej E-Objednavke na aktuálne mobilné číslo uvedené v profile účtu Poskytovateľa.
 10. Zmluva o kúpe Produktu medzi Klientom a Poskytovateľom sa považuje za uzatvorenú momentom pripísania E-Objednavky Klientovi na Účet Klienta v časti E-Objednavky. Zmluva, t.j. zmluvný vzťah medzi Klientom a Poskytovateľom trvá po dobu trvania práv a povinností Poskytovateľa a Klienta z nej vyplývajúcich; záväzky Poskytovateľa a Klienta zo Zmluvy zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi podľa platných právnych predpisov alebo obchodných podmienok príslušných Poskytovateľov. Klient súhlasí s uzavretím Kúpnej zmluvy, Zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Klient taktiež berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavieraním takejto zmluvy, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ a iné, si hradí Klient sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi týchto služieb pre Klienta.
 11. Sprostredkovateľ je poverený od Poskytovateľa na preberanie Kreditu za Produkt.
 12. Sprostredkovateľ je poverený od Poskytovateľa na preberanie Kreditu za Produkt.
 13. Daňové doklady vo vzťahu k nákupu elektronického Kreditu na základe Kúpnej zmluvy vydáva Sprostredkovateľ.
 14. V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe Produktu v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva Produkt na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi ihneď po zakúpení E-Objednavky na emailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v Ponuke. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo objednávky, dátum a čas E-Objednavky. Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.
 15. V prípade, ak sa na aktiváciu Ponuky vyžaduje objednanie a kúpa Produktu určitým počtom Klientov, a tento počet sa počas doby trvania Ponuky nedosiahne, E-Objednavka sa zruší. Uhradené Kredity za Produkt, pri ktorých nedošlo k aktivácii Ponuky, budú Klientovi vrátené na Účet, z ktorého zrealizoval E-Objednavku za Produkt, a to do 14 dní od zrušenia E-Objednavky.
 16. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej emailovej adresy, mobilného čísla a adresy doručenia Produktu (uvedenú v E-Objednavke), zo strany Klienta.
 17. Poskytovateľ je povinný E-Objednavku Klienta splniť a Produkt dodať Klientovi v lehote do 30 dní od akceptovania E-Objednavky Klienta Poskytovateľom; túto dodaciu lehotu Klient bez výhrad akceptuje. Bližšie podmienky informácie o dodaní Produktu sú uvádzané Poskytovateľom pri ponuke Produktu na Stránke.
 18. Záväzky vyplývajúce z kúpy Produktu sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany Poskytovateľa Klientovi s využitím E-Objednavky alebo neuplatnením E-Objednavky zo strany Klienta v dobe platnosti E-Objednavky.

Článok III

Realizácia platieb
 1. Realizácia platieb (kúpa Kreditu v Účte Klienta) je od 01.01.2021 pozastavená

Článok IV

Potvrdenie prevzatia E-Objednavky autorizačným PIN
 1. Sprostredkovateľ k celkovému skvalitneniu ním poskytovaných služieb zavádza pri vybraných Produktoch potvrdzujúci elektronický PIN.
 2. PIN Klienta slúži k potvrdeniu autentifikácii jeho E-Objednavky (nákupu Produktu), ktorým potvrdzuje akceptáciu prebratia Produktu.
 3. Pri vybraných Produktoch bez overovacieho PIN niektoré Ponuky nebudú môcť byť realizované, preto Sprostredkovateľ odporúča Klientovi si PIN nastaviť v Účte, aby mohol plne využívať výhody Ponuky Stránky a ňou poskytované služby.
 4. PIN Klienta sa nikde nezobrazuje a Sprostredkovateľ ho vedie v databáze zakryptovaný, čiže k nemú nemá prístup ani samotný Sprostredkovateľ.
 5. Vzhľadom na citlivosť údajov PIN Sprostredkovateľ odporúča Klientovi, aby svoj PIN nesprístupnil tretím osobám, ani na základe žiadosti. Sprostredkovateľ ani Poskytovateľ PIN Klienta k plneniu svojich povinností nepotrebuje a preto ho nikdy nebude požadovať.
 6. Klient zadáva PIN na zariadení Poskytovateľa, ktorý ho vyzve aby potvrdil E-Objednavku svojím PIN. Na správne potvrdenie E-Objednavky má Klient 3 pokusy a pokiaľ nezadá správny PIN, autorizácia E-Objednavky a Účet Klienta sa zablokuje. Po neúspešnej autorizácii E-Objednavky je Poskytovateľ oprávnený odoprieť poskytnutie objednaného Produktu.
 7. Klient autorizuje prostredníctvom PIN každú jednu E-Objednavku a to aj v prípade viacerých E-Objednavok u toho istého Poskytovateľa. Pre každú E-Objednavku na základe pokynu Poskytovateľa je potrebné autorizačné overenie PIN Klienta.
 8. V prípade, že Klient zabudne PIN Klient si môže bezplatne nastaviť nové PIN po prihlásení sa do svojho Účtu na Stránke. Na zmenu PIN Klienta automaticky upozorní emailová správa na aktuálnu emailovú adresu, ktorú má Klient uvedenú v profile Účtu.
 9. V prípade, že Klient zablokuje PIN, pre odblokovanie Účtu je povinný kontaktovať Sprostredkovateľa cez kontaktný formulár.

Článok V

Práva a povinnosti
 1. Sprostredkovateľ najneskôr do 8 hodín od pripísania Kreditu za zakúpený Produkt doručí E-Objednavku Klientovi predovšetkým do Účtu na Stránke a tiež odošle E-Objednavku na emailovú adresu Klienta, ktorá je aktuálne zadefinovaná v profile Účtu Klienta. E-Objednavka sa považuje za doručenú, keď je prijatá na Účet na Stránke k emailovej adrese, ktorá bola zadaná pri Registrácii Klienta.
 2. E-Objednavka (v elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom na preukázanie práv vyplývajúcich z E-Objednavky.
 3. Sprostredkovateľ poskytuje Poskytovateľovi zoznam E-Objednavok za účelom vykonania možnej kontroly predloženej E-Objednavky zo strany Klienta Poskytovateľovi, s čím Klient súhlasí.
 4. Klient je oprávnený použiť E-Objednavku iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v E-Objednavke a prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s E-Objednavkou na emailovú adresu aktuálne zadefinovanú v profile Účtu Klienta. Možnosť použitia E-Objednavky môže byť stanovená na presný dátum a čas.
 5. Ak Ponuka alebo E-Objednavka stanovujú potrebu dojednania úpravy termínu, medzi Poskytovateľom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napríklad deň rezervácie u Poskytovateľa hotelových služieb), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v E-Objednavke (telefonicky, mailom a pod.) termín využitia E-Objednavky. Pokiaľ Klient neprijme ponuku Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný na základe žiadosti Klienta vrátiť Klientovi Kredit za príslušný Produkt na ktorý bola E-Objednavka vystavená a prípadné ďalšie platby uhradené Klientom.
 6. Po uplynutí doby platnosti E-Objednavky stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z E-Objednavky bez nároku na vrátenie Kreditu za E-Objednavku.
 7. Klient nie je oprávnený postúpiť práva a/alebo previesť povinnosti týkajúce sa Kreditu na ďalšiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Sprostredkovateľa.
 8. V prípade, že bude existovať podozrenie na zneužitie systému a to najmä nadmerné stornovanie takýchto E-Objednavok, prípadne vytváranie nadmerných nevyužívaných E-Objednavok má Sprostredkovateľ právo Klientovi zablokovať takýto Účet, alebo Účet úplne zrušiť bez nároku na vrátenie ceny za Kredit na Účte až do hodnoty 50€, alebo žiadať náhradu škody v hodnote už uhradených Kreditov zo stornovaných E-Objednavok. Za nadmerné stornovanie E-Objednavok sa rozumie päť a viac E-Objednavok za posledných 30 kalendárnych dní vrátane aktuálneho dňa stornovania E-Objednavky. Sprostredkovateľ nie je povinný informovať Klienta o zablokovaní, alebo zrušení jeho Účtu.
 9. Klient súhlasí, aby mu Sprostredkovateľ zasielal správy obsahujúce informácie o iných službách alebo novinkách na emailovú adresu a SMS mobilné číslo aktuálne uvedené v profile Účtu, ktoré Stránka ponúka, ako aj správy obsahujúce komerčné informácie tretích osôb. S týmto Klient výslovne súhlasí, pričom svoj súhlas udeľuje Registráciou Klienta. Klient je oprávnený kedykoľvek vyjadriť svoj nesúhlas s uvedeným zasielaním správ, vo svojom profile Účtu Klienta.
 10. Klient berie na vedomie, že Kredity nie je možné vymeniť za hotovosť.

Článok VI

Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa
 1. Poskytovateľ ako dodávateľ Produktu ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:
  1. za kvalitu a rozsah Plnenia,
  2. za dodanie Plnenia,
  3. za naplnenie práv Klienta z E-Objednavky,
  4. za pravdivosť a úplnosť Ponuky a
  5. za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, z E-Objednavky, a to tak v súvislosti s kúpou Produktu ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.
 2. Sprostredkovateľ okrem už v týchto VOP vyššie uvedených prípadov nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie E-Objednavky spôsobom podľa týchto VOP, a za pripísanie Kreditov k Účtu Klienta po splnení podmienok ich kúpy.
 3. Sprostredkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za riadne a včasné dodanie Produktu Poskytovateľom, nakoľko uvedené je v plne v kompetencii Poskytovateľa. Klient je povinný svoje práva, najmä práva zo zodpovednosti za vady Produktu, a reklamácie a sťažnosti týkajúce sa Produktu uplatňovať priamo u Poskytovateľa.
 4. Sprostredkovateľ upozorňuje Klienta, že niektoré Plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe Produktu, môžu byť nebezpečné (ako napríklad adrenalínové športy a pod.) a je plne na uvážení Klienta, či o Plnenie prejaví záujem.
 5. Sprostredkovateľ ani Poskytovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie E-Objednavky a nie sú ani povinní poskytnúť Klientovi náhradnú E-Objednavku.

Článok VII

Podmienky reklamácie
 1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží E-Objednavku, alebo E-Objednavka obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo E-Objednavka bude mať iné vady, Klient môže vady reklamovať. Klient je oprávnený reklamovať tiež nesprávne pripísanie zakúpených Kreditov k jeho Účtu, prípadne iné vady v súvislosti so zakúpenými Kreditmi.
 2. Klient je povinný vady (neobdržanie E-Objednavky, E-Objednavka obsahuje iné podmienky ako boli uvedené v Ponuke, vady Kreditov), uplatniť písomne emailom na adresu: podpora@viac.sk. Lehota na vykonanie takejto reklamácie je najneskôr do začiatku určeného termínu Plnenia Produktu, alebo to ak nie je vzhľadom na povahu Produktu možné tak do uplynutia platnosti ponuky k danému Produktu na Stránke. Pokiaľ Klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva zo zodpovednosti za vady zanikajú.
 3. Sprostredkovateľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 1. tohto článku VOP do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Klient oprávnený od kúpy odstúpiť.
 4. Sprostredkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvného vzťahu založeného Zmluvou uzavretou medzi Poskytovateľom na jednej strane a Klientom na strane druhej a preto Sprostredkovateľ nezodpovedá za plnenie takejto Zmluvy či už zo strany Poskytovateľa alebo Klienta.
 5. Sprostredkovateľ nezodpovedá za vady Produktov ponúkané a poskytnuté Poskytovateľom; za tieto vady zodpovedá výlučne Poskytovateľ; zodpovednosť za vady Produktu poskytnutého Poskytovateľom sa riadi podľa všeobecných platných právnych predpisov (ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení; ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v prípade Klientov, ktorý nie sú spotrebiteľmi). Klient je tak povinný svoje práva, hlavne zodpovednosť za vady plnenia – tovaru alebo služby uplatňovať u Poskytovateľa. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za činnosť, Produkty Poskytovateľa (napríklad za riadne a včasné dodanie tovaru či poskytnutie služby, riadnym dodaním tovaru či poskytnutím služby sa rozumie najmä ich akosť, rozsah a úplnosť, Sprostredkovateľ nezodpovedá tiež za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s použitím Produktu a neposkytuje žiadnu záruku za kvalitu, bezpečnosť, akosť alebo ďalšie aspekty Produktu) a že všetky práva Klienta plynúce zo zmluvných vzťahov s Poskytovateľom sú právami voči Poskytovateľovi.
 6. Informácie o cenách, zárukách, dodacích lehotách a iných bližších informáciách k Produktu sú poskytované na základe informácií získaných od Poskytovateľa, Sprostredkovateľ tak nenesie zodpovednosť za ich správnosť.

Článok VIII

Odstúpenie od kúpy, zánik E-Objednavky
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy (kúpa Kreditov)
 1. Klient je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy predmetom ktorej je zakúpenie Kreditov bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“) do 14 dní odo dňa pripísania Kreditov na Účet Klienta a za podmienky, že nedošlo k spotrebovaniu akejkoľvek časti Kreditu. V prípade čo i len čiastočného spotrebovania Kreditu Klient nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Pri uplatnení práva Klienta na odstúpenie je potrebné o tom Sprostredkovateľa informovať a je možné využiť aj Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je možné stiahnuť Tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy). Prijatie odstúpenia od Kúpnej zmluvy Vám bezodkladne emailom potvrdíme.
 2. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Klient zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Kúpnej Zmluvy.
 3. Klient je ďalej oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak Kredity nebudú pripísané na Účet Klienta v lehote do 5 dní od vykonania úhrady kúpnej ceny za Kredity.
 4. Po odstúpení od Kúpnej zmluvy Poskytovateľ vráti Klientovi všetky platby, ktoré Klient preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím Kúpnej Zmluvy, najmä kúpnu cenu. Platba za Kredity predstavujúca kúpnu cenu bude Klientovi vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Sprostredkovateľovi doručené oznámenie Klienta o odstúpení od Kúpnej Zmluvy a až po odpísaní Kreditov z Účtu. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Klient použil pri platbe, ak Klient výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov (peňažné prostriedky budú Klientovi vrátené na bankový účet ním uvedený pri odstúpení od Kúpnej zmluvy; peňažné prostriedky sa v tomto prípade nevracajú prostredníctvom poštových poukážok).
 5. Ďalšie podmienky možnosti, resp. nemožnosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy sú uvedené nižšie v tomto článku s použitím odkazu na Kúpnu zmluvu.
Odstúpenie od Zmluvy (kúpa Produktu)
Produkt charakteru Služby
 1. Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy Produktu charakteru služby bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia E-Objednavky elektronickou formou, pokiaľ E-Objednavka nebola použitá a nenadobudla termín začatia plynutia Produktu charakteru služby. O odstúpení od Zmluvy je potrebné informovať Poskytovateľa prípadne aj Sprostredkovateľa. Ak si Klient kúpi Produkt charakteru služby, ktorá sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Klient oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku plnenia služby (napr. do začiatku filmového predstavenia). Pre vylúčenie pochybnosti sa ďalej uvádza, že v prípade Produktov charakteru služieb, ak Klient požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, je Klient povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Klient oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy spôsobom podľa tohto bodu. Sprostredkovateľ a Poskytovateľ týmto poučujú Klienta, že v prípade začatia poskytovania služby Poskytovateľom na ktorú bola E-Objednavka vystavená pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak Klient o poskytovanie tejto služby na ktorú bola E-Objednavka vystavená pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, Klient udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od Zmluvy. Sprostredkovateľ a Poskytovateľ týmto poučujú Klienta, že v prípade prípadného využitia E-Objednavky vystavenej na využitie poskytovania Elektronického obsahu Poskytovateľom inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Klient udelením súhlasu so začatím poskytovania takéhoto Elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca právo na odstúpenie od Zmluvy. Sprostredkovateľ a Poskytovateľ týmto poučujú Klienta, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca Klient právo na odstúpenie od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je možné uplatniť automaticky cez storno E-Objednavky, po prihlásení sa do Účtu Klienta (v časti E-Objednavky), alebo písomne emailom z emailovej adresy aktuálne uvedenej v Účte Klienta na adresu podpora@viac.sk, prípadne v listinnej podobe na adresu Lummas s.r.o., J.Kozačeka 9282, 960 01 Zvolen, pričom v správe musí byť identifikovaná Ponuka a E-Objednavka s objednávkovým číslom a dátumom objednávky, od kúpy ktorých chce klient odstúpiť. Pri uplatnení práva Klienta na odstúpenie je potrebné o tom Sprostredkovateľa informovať a je možné využiť aj Formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je možné stiahnuť Tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od Zmluvy). Prijatie odstúpenia od Zmluvy Sprostredkovateľ bezodkladne emailom potvrdí.
 2. Po odstúpení od Zmluvy Poskytovateľ vráti Klientovi všetky Kredity, ktoré Klient preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy. Kredity predstavujúce kúpnu cenu Produktu budú Klientovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Sprostredkovateľovi doručené oznámenie Klienta o odstúpení od Kúpnej Zmluvy.
 3. Klient je zároveň oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak E-Objednavka nebude doručená v lehote stanovenej v zmysle článku V bod 1. týchto VOP. Klient je ďalej oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak Produkt nebude poskytnutý v lehote uvedenej v Ponuke a stanovenej samotným Poskytovateľom. V tomto prípade budú Kredity za zakúpený Produkt Klientovi vrátené na Účet.
Produkt charakteru Tovaru
 1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej s Klientom z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Produktu, ktorá má charakter tovaru (ďalej aj „Tovar“), alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy, taktiež z dôvodu, že nevie zabezpečiť poskytnutie Produktu (technické príčiny a pod.) alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Produkt Klientovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na Stránke. Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Klienta a vrátiť mu v zmysle vyššie uvedeného Kredit za Produkt dohodnutý v Zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy a to zabezpečením vrátenia Kreditu prostredníctvom Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vrátenie Kreditu Poskytovateľom (vrátane informovania o odstúpení Poskytovateľa) a nemožno sa týchto nárokov domáhať u Sprostredkovateľa. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Klient neprevzal Produkt do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol Klient povinný tento Produkt prevziať.
 2. Klientovi vzniká právo na odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Klientom bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru a to do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Klient má právo v rámci tejto lehoty Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať Tovar používať a následne ho vrátiť Poskytovateľovi. Tovar sa považuje za prevzatý Klientom okamihom, keď Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou doručovateľa prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa
  1. Tovary objednané Klientom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
  2. Dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
  3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 3. Pri odstúpení od Zmluvy uzatvorenej medzi Klientom a Poskytovateľom Klient môže u Poskytovateľa uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom Formulára na odstúpenie od Zmluvy zaslaného na poštovú adresu Poskytovateľa (uvedenú aj pri Produkte na Stránke) a je potrebné aby Klient o tom informoval Poskytovateľa. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť Tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od Zmluvy).
 4. Odstúpenie od Zmluvy prostredníctvom Formulára na odstúpenie od Zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu Tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko Klienta, adresa Klienta, podpis Klienta, dátum. Klient je odstúpením od Zmluvy povinný doručiť Poskytovateľovi Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu Poskytovateľa (uvedenú aj pri Produkte na Stránke). Odporúčame Tovar poistiť. Zásielky na dobierku Poskytovateľ nepreberá.
 5. Klient môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Klient zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.
 6. Po odstúpení od Zmluvy Poskytovateľ vráti Klientovi všetky platby, ktoré Klient preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Poskytovateľ však nie je povinný uhradiť Klientovi dodatočné náklady, ak si Klient zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Klient, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom. Kredity budú Klientovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní, keď bude Poskytovateľovi doručené oznámenie Klienta o odstúpení od Zmluvy. Úhrada bude uskutočnená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 7. Predávajúci nie je povinný vrátiť Klientovi všetky platby podľa bodu 10. týchto VOP pred tým, ako mu je Tovar od Klienta doručený alebo kým Klient nepreukáže zaslanie Tovaru späť Poskytovateľovi. Platba za zakúpený Tovar bude teda Poskytovateľom uhradená Klientovi až po doručení vráteného Tovaru späť na adresu Poskytovateľa alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 8. V prípade, že Klient odstúpi od Zmluvy v zmysle bodu 6. týchto VOP a doručí Poskytovateľovi Tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného Tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru, má Poskytovateľ voči Klientovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy Tovaru a uvedenia Tovaru do pôvodného stavu resp. Poskytovateľ má právo požadovať od Klienta preplatenie zníženia hodnoty Tovaru.
 9. Klient je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať späť alebo odovzdať Poskytovateľovi Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
 10. Pri odstúpení od zmluvy, Klient znáša priame náklady na vrátenie Tovaru Poskytovateľovi alebo osobe poverenej Poskytovateľom na prevzatie Tovaru. Priame náklady spojené s vrátením Tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti Tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie Tovaru a od cien za ktoré Klientom vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.
 11. Pri odstúpení od zmluvy, Klient znáša aj priame náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti Tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie Tovaru a od cien za ktoré Klientom vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.
 12. V prípade, že Klient nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 7. a 8. týchto VOP, odstúpenie od Zmluvy nie je platné a účinné a Poskytovateľ nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 11. týchto VOP Klientovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním Tovaru naspäť Klientovi.
Všeobecné ustanovenia k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy a Zmluvy
 1. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy predmetom ktorej je
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Klienta a Klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Poskytovateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
  3. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Klienta, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (Klienta),
  4. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale (výrobcom chránený proti otvoreniu), ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. Tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, atď.
  6. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,
  7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia Zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Poskytovateľ nemôže ovplyvniť,
  8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Klient výslovne požiadal Poskytovateľa; to neplatí pre Zmluvy o službách a Zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného Tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Poskytovateľa u Klienta a Klient si tieto služby alebo Tovary vopred neobjednal,
  9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Klient tento obal rozbalil,
  10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava Tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  12. poskytovanie Elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Klienta a Klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.
 2. Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná kúpa Produktu vo vzťahu k takejto Ponuke, tá sa ruší, pričom Klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade Kredity za E-Objednavku ním uhradené mu vráti buď Poskytovateľ alebo Sprostredkovateľ, pričom toto plnenie je povinný Klient od Poskytovateľa prijať. Klient je oprávnený sa domáhať vrátenia Kreditu za E-Objednavku vždy len od Poskytovateľa. Kredit za E-Objednavku bude Klientovi vrátený do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky, a to na Účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú E-Objednavku.
 3. Klient berie na vedomie a uskutočnením nákupu súhlasí, že platba predstavujúca úhradu kúpnej ceny za Produkt je uhrádzaná prostredníctvom zakúpených Kreditov. Z toho dôvodu, v prípade odstúpenia od Zmluvy sú Klientovi vrátené platby a to len v podobe Kreditov, ktoré sú pripisované k Účtu.
 4. Klient odoslaním E-Objednavky potvrdzuje, že Sprostredkovateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
 5. Zrušením Účtu Klientovi Kredity automaticky prepadajú a za nevyčerpané Kredity sa neposkytuje žiadna náhrada ani kompenzácia.

Článok IX

Osobné údaje a ich ochrana
 1. Ochrana osobných údajov a používanie cookies sú uvedené v časti Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies.

Článok X

Spoločné a záverečné ustanovenia
 1. Sprostredkovateľ zverejňuje VOP na Stránke.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 3. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nerealizovateľným, použije sa namiesto takéhoto ustanovenia to ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Tým nie je dotknutá platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných ustanovení alebo VOP ako celku.
 4. Sprostredkovateľ poskytuje Stránku Poskytovateľovi a nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky obsahu alebo vzhľadu materiálov zverejňovaných Poskytovateľom na Stránke. Sprostredkovateľ nezodpovedá za úplnosť, presnosť, pravdivosť materiálov zverejňovaných na Stránke, ani za prípadné nekalosúťažné konanie Poskytovateľa prostredníctvom Stránky alebo porušenie osobnostných alebo autorských práv. Webová prezentácia iných objektov, na ktoré Stránka Sprostredkovateľa odkazuje, nie sú pod kontrolou Sprostredkovateľa a Sprostredkovateľ nezodpovedá za ich obsah či vzhľad. Sprostredkovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu prevádzkovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom Stránky.
 5. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na Stránke.
 6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Klientovi odoslaním E-Objednavky Klientom.
 7. Klient vytvorením E-Objednavky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2021.
0 kosik 0 k.
Cookies používame na zlepšenie kvality nášho portálu. Pokračovaním prehliadania súhlasíte s použitím týchto dát. Viac informácií nájdete tu. Rozumiem